Pro rodiče

Organizace dne v mateřské škole

6.30 – 8.15      Společné scházení dětí, volné spontánní hry s hračkami,

                       tvořivé a pracovně výtvarné čin., jazykové chvilky, ranní cvičení;

8.15 – 8.30      Komunitní kruh;

8.30 – 9.00     Hygiena a svačina;

9.00 – 9.45      Didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně,

                        individuální péče pro děti se specifickými poruchami,

                        tělovýchovné činnosti a hudební chvilky, cvičení;            

9.45 – 11.45      Pobyt venku;

11.45 – 12.15      Hygiena, oběd; 

12.15 – 14.00     Hygiena, odpočinek – četba a poslech pohádek,

                         náhradní nespací aktivity, individuální péče;

14.00 – 14.30    Hygiena, svačina;

14.30 – 16.30    Odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování cílených činností.


Konzultační hodiny ředitelky MŠ a ostatních pedagogů

ředitelka MŠ: každé pondělí 12:00 – 13:00 hod.

třída Kytiček: každý čtvrtek 12:45 – 13:30 hod.

třída Sluníček: každou středu 12:45 – 13:30 hod.

třída Duháčků: každou středu 12:45 – 13:30 hod.

Pokud by Vám stanovený den nebo hodina nevyhovovaly, je možné sejít se po předchozí domluvě v jiném termínu.


Školné a stravné

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se platí do 15. dne v měsíci. Platbu proveďte na č.účtu: 0484792349/0800 s variabilním symbolem 124. Při placení školného uveďte do poznámek jméno dítěte a měsíc, za který platíte (př. JANA NOVÁKOVÁ, ŠKOLNÉ – ZÁŘÍ).

Platba stravného se provádí do 15. dne v měsíci na měsíc následující formou zálohy pod individuálním variabilním symbolem, který je Vašemu dítěti přidělen. Platby stravného a školného musí být hrazeny zvlášť. Ti, kteří nemají internetové bankovnictví, mohou po telefonické domluvě stravné platit v hotovosti u vedoucí ŠJ.

Odhlašování obědů: Stravu je třeba odhlásit den předem do 14:00 hodin na tel. čísle do kuchyně (739 046 345) nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ. Vyjímkou je pondělí, kdy můžete dítě odhlásit do 7:00 hodin. Pokud nestihnete oběd odhlásit včas, můžete si vyzvednout oběd první den nemoci ve své třídě od 11:45 – 12:15 hodin do jídlonosiče.


Uzavření MŠ během školního roku 2023/2024

MŠ bude uzavřena od 27. 12. do 29. 12. 2023

Pokud bude MŠ během školního roku uzavřena v jiném období, budete o tom informováni 2 měsíce předem.