Mateřská škola Katusice Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Škola v souvislosti s výkonem své působnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, a to mj. již v okamžiku, kdy obdrží podání nebo učiní úkon z vlastní činnosti.

Zpracování a nakládání  s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zjm. zákony n a úseku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecnénařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů školou probíhá výhradně na legitimním (právním) základě a jsou respektovány základní zásady zpracování osobních údajů, a to zjm. zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, zásada účelového omezení, zásada minimalizace údajů, zásada přesnosti, zásada omezení uložení a zásada integrity a důvěrnosti.

V přiložených souborech jsou uvedeny INFORMACE o pověřenci pro ochranu osobních údajů školy a INFORMACE o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

Údaje o pověřenci

 

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Mateřská škola Katusice

sídlo: U Mateřské školy 124, 294 25 Katusice

IČO: 71010815

 

jako správce osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 37 odst. 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

sděluje kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s.

poštovní adresa: Střemy 78, 277 34 Nebužely

e-mail: gdpr@os-proobce.cz

telefon: + 420 607 060 381

 

Zpracováno dne 23.5.2018

Za správnost: ředitelka školy

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,

POUČENÍ O PRÁVECH subjektů údajů v SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Škola v souvislosti s výkonem své působnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále též „subjekt údajů“ či „subjekty údajů“).

Zpracování a nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zjm. zákony na úseku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V souladu s ustanovením čl. 13, čl. 14 a následujícími obecného nařízení o ochraně osobních údajů poskytuje tímto škola subjektům údajů informace o zpracování jejich osobních údajů (zjm. o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů) a o právech souvisejících se zpracováváním jejich osobních údajů (zjm. o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů).

Tato informace je v souladu s ustanovením čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vypracována s cílem dosažení její co největší srozumitelnosti se snahou stručným a jazykově jednoduchým způsobem zprostředkovat nezbytné informace subjektům údajů.

 

2. okruh osob, jimž je obsah této informace určen

Tato informace je určena fyzickým osobám (subjektům údajů), které

 • navštěvují školu (nebo využívají služeb školy) a jejich zákonným zástupcům,

 • jakýmkoliv způsobem komunikují se školou a jejími orgány,

 • jsou členy školské rady (pokud je ve škole zřízena),

 • jsou účastníky smluvních vztahů se školou,

 • jsou účastníky správních řízení vedených školou,

a dalším fyzickým osobám, jejichž osobní údaje škola v souvislosti s výkonem své působnosti zpracovává.

Tato informace se netýká vybraných skupin fyzických osob (zaměstnanců školy), vůči nimž škola plní svou informační povinnost ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům samostatně.

 

3. OBECNĚ – vysvětlení některých pojmů

 • OSOBNÍ ÚDAJE: Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 • subjekt údajů: Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (o jejíž osobní údaje se jedná).

 • zpracování osobních údajů: Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a automatizovaně nebo bez pomoci automatizovaných postupů; zpracováním se rozumí jejich shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • SPRÁVCE: Správcem (osobních údajů) je ta osoba, orgán veřejné moci nebo subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 • ZPRACOVATEL: Zpracovatelem (osobních údajů) je ta osoba, orgán veřejné moci nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 • příjemce: Příjemcem (osobních údajů) je ta osoba, orgán veřejné moci nebo subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenují správci a zpracovatelé definovaní v ustanovení čl. 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pověřenec plní úkoly ve smyslu ustanovení čl. 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE škola ZPRACOVÁVÁ, NA JAKÉM ZÁKLADĚ a k jakým účelům?

Škola zpracovává osobní údaje (identifikační, adresní, příp. citlivé a další) subjektů údajů výhradně na legitimním (právním) základě ve smyslu ustanovení čl. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to osobní údaje:

 • které jsou nezbytné pro plnění právních povinností školy,

 • které jsou nezbytné pro splnění úkolu prováděného školou ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena,

 • které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost školy nebo subjektu údajů,

 • které jsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů školy,

 • příp. k jejichž zpracování ke konkrétnímu účelu získala souhlas subjektu údajů v těch případech, kdy se neuplatní některý z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.

 

ZPRACOVAvá pro školu někdo další osobní údaje?

Osobní údaje zpracovává škola a případně smluvní zpracovatel v rozsahu a podle pokynů školy.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické formě a manuálně v písemné formě zaměstnanci školy nebo zpracovatele. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 

POSKYTUJE škola osobní údaje DALŠÍM OSOBÁM?

Škola osobní údaje nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Osobní údaje zpracovávané školou předává škola v případech, kdy jí tak ukládá platný právní předpis nebo tak vyplývá z platného právního předpisu subjektům k tomu oprávněným podle povahy věci, nebo příslušným úřadům či orgánům veřejné správy, a to pouze nezbytném rozsahu v souladu s účelem zpracování. Osobní údaje mohou být dále poskytnuty subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, Veřejnému ochránci práv, kontrolním orgánům apod.).

škola osobní údaje nepředává do třetí země ani mezinárodní organizaci, pokud jí tak nevyplývá z platného právního předpisu.

 

PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁ ŠKOLA OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou školou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a po dobu nutnou k uchování příslušných dokumentů. Vzhledem ke skutečnosti, že škola je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinna při uchovávání dokumentů – tedy i dokumentů, v nichž jsou obsaženy osobní údaje – dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u školy, nemůže být zničen), které pro školu vyplývají z jejího vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu).

 

4. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají zejména následující práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od školy potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, právo získat přístup k těmto osobním údajům a obdržet informace o jejich zpracovávání.

 

Právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat, aby škola bez zbytečného odkladu opravila jeho nepřesné osobní údaje, s nimiž pracuje, a aby škola doplnila jeho neúplné osobní údaje

 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): Subjekt údajů má právo požadovat, aby škola bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje, s nimiž pracuje, a škola má povinnost tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je pro to dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Mezi tyto důvody, které musí být splněny, aby mohlo dojít k výmazu osobních údajů, patří:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;

 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle ustanovení čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

K výmazu osobních údajů však nemůže dojít, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena;

 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz osobních údajů znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V této souvislosti je nutno upozornit, že k případnému výmazu osobních údajů nemůže dojít před uplynutím skartační lhůty dokumentu, v němž jsou osobní údaje uvedeny.

 

Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požadovat, aby škola omezila zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. pokud:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby škola mohla přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

 • škola již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody školy převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo u školy vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud škola zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy či třetí strany,

 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo (za podmínek stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů) získat od školy jeho osobní údaje, které poskytl škole, a předat je jinému správci osobních údajů.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Zpracováno podle právního a faktického stavu ke dni 25.5.2018

Za správnost: ředitel školy